Dakkapel vergunning nodig?

Alles over de vergunning voor een dakkapel leest u hier!

Wanneer is uw dakkapel vergunningvrij?

Wanneer is uw dakkapel vergunningvrij, en wanneer heeft u voor uw dakkapel een omgevingsvergunning nodig? Op deze pagina geven wij hierop het antwoord!

ruimte licht dakkapel

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer.

Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar er zijn wel bepaalde regels aan een dakkapel verbonden.

Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden

moet worden met inpassing in de omgeving, worden er aan uw dakkapel wel enkele voorwaarden gesteld.

In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in de meeste gevallen indien u aan de voorwaarden voldoet is het dakkapel vergunningsvrij.

Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden voor vergunningsvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

Onze prijzen zijn altijd scherp! Reken zelf snel uit wat uw dakkapel kost via onze dakkapel offerte calculator

De voor- en achterkantbenadering met betrekking tot een dakkapel

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk

gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een

grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd.

Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Geen omgevingsvergunning voor het dakkapel nodig

Voor het vergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak

gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;

2. de dakkapel heeft een plat dak;

3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet

hoger dan 1,75 meter;

4.de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar

minder dan 1 meter boven de dakvoet1;

5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de

daknok2;

6.de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het

dakvlak3;

7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning

of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de

dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere

woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden

bewoond, vergunningsvrij worden geplaatst;

8. dedakkapel ofdakkapellen mag niet gebouwd worden op een monument of in

een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

 

1; Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.

2; Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.

3; Bijrijtjeshuizenentwee-onder-één-kapwoningengeldtdegrenslijntussende woningen als zijkant van het dakvlak.

 

Een dakkapel die voldoet aan de in bovenstaande tekening gegeven afmetingen mag zonder omgevingsvergunning geplaatst worden.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de dakkapel zonder vergunning plaatsen.

Deze voorwaarden gelden ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

Vergunningsvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Een dakkapel aan de voorzijde: In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst.

De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan de voorwaarden 2 tot en met 6.

Daarnaast moet het bestemmingsplan een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden.

Uw gemeente kan u informeren of dat bij u het geval is.

Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning het dakkapel mag laten plaatsen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw locatie gelden.

Vergunningsvrij, maar niet regelvrij voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij

bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen.

De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing.

Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel.

Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Bestemmingsplan

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen van dakkapellen, dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan. In dat geval geldt dat u in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Een uitzondering hierop kan echter gelden indien u een bouwwerk gaat bouwen in het achtertuingebied dat niet hoger is dan 5 meter en voldoet aan de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan.

De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

In de planologische regelgeving (bestemmingsplan of beheerverordening) legt de overheid regels vast voor de ruimtelijke ordening.

Deze regels zijn bindend voor u als burger. In een bestemmingsplan of beheerverordening is aangegeven welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan.

Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, winkels, recreatie of kantoren. Die verschillende bestemmingen zijn op een plankaart weergegeven en in de planvoorschriften zijn de daarbij bijbehorende regels voor het bouwen en het gebruik gegeven.

Tenzij uw bouwplan vergunningsvrij is, moet voldaan worden aan die bouw- en gebruiksregels.

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen.

Vergunningsvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Wel geldt de zogenoemde ‘excessen-regeling’ die het een gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’.

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, legt de gemeente uw bouwplan voor aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester.

Deze adviseert aan de hand van de welstandsnota over de vorm en het materiaal- en kleurgebruik en of het Bouwwerk of dakkapellen binnen de directe omgeving past.

Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over deze beoordeling, moet de gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven.

Iedere gemeente moet een welstandsnota vastgesteld hebben, anders kunnen geen welstandseisen worden gesteld.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit.

Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden.

Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort.

Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningsvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit.

Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. Uw gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hier meer over vertellen.

Tevens bent u verplicht met een dakkapel plaatsen rekening te houden met u buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen.

Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt.

Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen.

In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Wél een omgevingsvergunning nodig

Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals genoemd in deze folder dan is uw bouwwerk niet vergunningsvrij en heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag bouwen.

Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Procedure omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen zal dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure gaan.

Bij deze procedure worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 – U dient uw aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente

op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.nl – hier kunt u digitaal.

uw aanvraag indienen – of naar (de website van) uw gemeente. Op Omgevingsloket online vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag.

Stap 2 – Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zal de gemeente dat schriftelijk aan u laten weten. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 – De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 – De gemeente laat u binnen acht weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt.

De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld.

Heeft u bijvoorbeeld drie weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor

een omgevingsvergunning (acht plus drie =) elf weken. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengen.

Vraag het uw gemeente

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met andere toestemmingen.

Zo heeft u wellicht geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, maar bijvoorbeeld wel een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, het maken van een inrit of het slopen van een bestaand gebouw.

Ook heeft u in sommige gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar wel een andere vergunning of ontheffing.

U heeft bijvoorbeeld toestemming nodig van het Waterschap, als u op of bij een dijk of waterloop bouwt.

Het is daarom verstandig bij twijfel contact op te nemen met uw gemeente.

Ook via het Omgevingsloket online kunt al nagaan of u wellicht voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst voor een dakkapel / vragen of een vergunning kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook kunt u Informeren bij u gemeente afdeling bouw en woning toezicht, kijk op de internetsite van het ministerie van VROM http://www.vrom.nl/bouwregelgeving, of ga naar het Omgevingsloket online http://www.omgevingsloket.nl en doe de vergunning check.